Tradingsignalen: de krachtigste AI technologie voor uw automatische vermogensgroei

   +31 20 2480 577   Keizersgracht 391 1016 EJ Amsterdam

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de onderneming

Tradingsignals B.V., handelend onder de naam ‘Tradingsignalen.com’ en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in het Handelsregister onder KvK-nummer 91543029.

Vestigingsadres van Tradingsignals B.V.:

  • Keizersgracht 391, 1016EJ te Amsterdam

U kunt ons bereiken via:

Telefoonnummer: 020-2480577

E-mail: info@tradingsignalen.com

BTW nummer: NL86.569.0169.B01

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (zakelijke) overeenkomsten tussen Tradingsignals B.V. en zijn opdrachtgevers voor het geven van informatie en/of over de uitvoering van trainingen, cursussen, masterclasses, evenementen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

2.2. In de hierop volgende tekst draagt de naam “Tradingsignals B.V.” de volgende betekenis: “Tradingsignals B.V. en de voor de uitvoering van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Tradingsignals B.V. deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de werknemers van Tradingsignals B.V. en zijn directie.

2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgevers worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tradingsignals B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.9. Indien Tradingsignals B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tradingsignals B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Voor de dienstverlening van Tradingsignals B.V. is geen vergunning vereist van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Artikel 3: Inzage algemene voorwaarden

3.1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Tradingsignals B.V. voordat de overeenkomst van opdracht op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Tradingsignals B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4: Offertes en overeenkomsten

4.1. Alle door Tradingsignals B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Tradingsignals B.V. is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Tradingsignals B.V. is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

4.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

4.3. Naast de voorwaarde in het vorige lid, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Tradingsignals B.V. een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van informatie en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Tradingsignals B.V. Het is ook mogelijk dat Tradingsignals B.V. in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

4.4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Tradingsignals B.V. een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Tradingsignals B.V. op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Tradingsignals B.V. de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

4.5. Als Tradingsignals B.V. de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Tradingsignals B.V. aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

4.6. Tradingsignals B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of typefout bevat.

Artikel 5: Rechten en plichten

5.1. Bij elke overeenkomst tussen Tradingsignals B.V. en haar opdrachtgever verplicht Tradingsignals B.V. zich ertoe de overeengekomen werkzaamheden te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Tradingsignals B.V. kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand wordt gebracht.

5.2. Met elke overeenkomst tussen Tradingsignals B.V. en haar opdrachtgever verbindt Tradingsignals B.V. zich tot een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Tradingsignals B.V. zich als opdrachtnemer niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

5.3. Tradingsignals B.V. heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Tradingsignalen.com gesloten overeenkomst. Tradingsignalen.com verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen garanderen.

5.4. Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortschietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

5.5. Als Tradingsignals B.V. voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Tradingsignals B.V. van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en volledig te verlenen.

Artikel 6: Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

6.1. Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig is, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Tradingsignals B.V. mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

6.2. Tradingsignals B.V. plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Tradingsignals B.V. in de volgorde waarin de aanmeldingen hebben plaatsgevonden.

Artikel 7: Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s

7.1. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Tradingsignals B.V. kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

7.2. Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Tradingsignals B.V. en haar opdrachtgever onverkort van kracht.

7.3. In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

7.4. Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Tradingsignals B.V. een bedrag van 75% van de overeengekomen vergoeding aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.

7.5. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen vergoeding aan Tradingsignals B.V. te betalen.

7.6. Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen vergoeding aan Tradingsignals B.V. te betalen voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 8: Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van een persoonlijke sessie

8.1. In het geval van trainingen, die Tradingsignals B.V. voor de opdrachtgever op maat heeft ontwikkeld, is annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Kosteloze verplaatsing is mogelijk tot vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

8.2. Als de opdrachtgever de training binnen vier weken, doch uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst, verplaatst, dan dient opdrachtgever een bedrag van € 250,- administratiekosten te vergoeden aan Tradingsignals B.V..

8.3. Bij verplaatsing door opdrachtgever binnen twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst brengt Tradingsignals B.V. naast een bedrag van € 250,- administratiekosten ook 50% van het afgesproken bedrag (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) in rekening.

8.4. Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Tradingsignals B.V. op verzoek van de opdrachtgever op maat ontwikkelde opleiding annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Tradingsignals B.V. naast een bedrag van € 250,- administratiekosten, de door Tradingsignals B.V. gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.

8.5. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Tradingsignals B.V. te vergoeden.

Artikel 9: Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning

9.1. Verplaatsing door opdrachtgever van coaching en/ of andere begeleidingstrajecten en/ of operationele ondersteuning is kosteloos indien dit tussen 24 en 48 uur voor aanvang op correcte wijze wordt doorgegeven.

9.2. Bij verplaatsing door opdrachtgever van coaching en/ of andere begeleidingstrajecten en/ of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang brengt Tradingsignals B.V. 50% van de overeengekomen kosten in rekening.

9.3. Bij annulering door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

9.4. Bij annulering door de opdrachtgever tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten is de opdrachtgever 50% van kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

9.5. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Tradingsignals B.V..

Artikel 10: Overmacht

10.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

10.2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

10.3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, overlijden, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk en iedere andere omstandigheid waarbij niet verwacht kan worden dat partijen nog in staat zijn om de overeenkomst na te komen.

Artikel 11.: Honorarium & betalingsvoorwaarden

11.1. Het honorarium van Tradingsignals B.V. bestaat uit, tenzij anders overeengekomen, een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Tradingsignals B.V., gewerkte tijdseenheid.

11.2. Alle door Tradingsignals B.V. opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

11.3. Alle door Tradingsignals B.V. opgegeven prijzen zijn andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.

11.4. Betalingen moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum voldaan zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

11.5. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Tradingsignals B.V. in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

11.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

11.7. Indien op verzoek van de opdrachtgever door Tradingsignals B.V. zo nodig specialistische werkzaamheden in onder aanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

11.8. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Tradingsignals B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 12: Intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1. De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoering door Tradingsignals B.V. aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

12.2. Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoering van door Tradingsignals B.V. aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Tradingsignals B.V. voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Indien Tradingsignals B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2. Tradingsignals B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tradingsignals B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. Tradingsignals B.V. is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Tradingsignals B.V. en haar medewerkers.

13.4. Tradingsignals B.V. is voorts niet aansprakelijk voor foutieve beleggingsbeslissingen van de abonnee of voor de waardeontwikkeling van de persoonlijke beleggingsportefeuille van de abonnee; De Abonnee vrijwaart Tradingsignals B.V. tegen alle aanspraken van derden op schade, de redelijke kosten van juridische bijstand daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de abonnee geleverde dienst.

13.5. Wanneer Tradingsignals B.V. is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

13.6. De totale vergoeding van Tradingsignals B.V. aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de hoogte van de aankoopsom van het product en/of factuurwaarde van de dienst, met een maximum van € 2.000, – voor alle producten en diensten bij elkaar.

13.7. Tradingsignals B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd of onrechtmatig gebruik door de abonnee, dan wel een derde die door toedoen van de abonnee, dan wel anderszins toegang heeft verkregen tot de gegevens van de abonnee;

13.8. Tradingsignals B.V. is niet aansprakelijk voor de onbereikbaarheid van haar website www.tradingsignalen.com alsmede voor schade die het gevolg is van die onbereikbaarheid;

13.9. Tradingsignals B.V. is voorts niet aansprakelijk voor foutieve beleggingsbeslissingen van de abonnee of voor de waardeontwikkeling van de persoonlijke beleggingsportefeuille van de abonnee;

13.10. Abonnee vrijwaart Tradingsignals B.V. tegen alle aanspraken van derden op schade, de redelijke kosten van juridische bijstand daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de abonnee geleverde dienst.

13.11. De diensten van Tradingsignals B.V. zijn gebaseerd op gegevens die Tradingsignals B.V. vergelijkt met externe bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, de internetpagina, Facebook, Twitter, Whatsapp, Backtesting en/of van eigen test trading account of live trading accounts. Tradingsignals B.V. staat niet in voor de juistheid van de gebruikte gegevens.

13.12. De diensten van Tradingsignals B.V. betreffen een momentopname, het kan dus zijn dat de uitkomst van de geleverde dienst in de tussentijd varieert. De diensten van Tradingsignals B.V. zijn slechts een indicatie en het wordt De Klant geacht de dienst voor eigen rekening en risico te controleren. Tenzij anders overeengekomen, kunnen van de uitkomst van de diensten geen garanties worden verleend.

13.13. De Klant aanvaardt en is zelf verantwoordelijk voor het feit dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Tradingsignals B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van gelden door het handelen van De Klant, evenmin in het geval De Klant is uitgegaan van de adviezen van Tradingsignals B.V. voortvloeiend uit de geleverde dienst van Tradingsignals B.V.

Artikel 14: Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. Hieronder valt ook de kennis en kunde die wordt aangeleerd voor het beheren van gelden, beleggen van gelden en andere soortgelijke handelingen die betrekking hebben op het leeraanbod en de handelssignalen van Tradingsignals B.V.

14.2. Als Tradingsignals B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Tradingsignals B.V. zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tradingsignals B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 15: Persoonsgegevens

15.1. Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleend de opdrachtgever Tradingsignals B.V. bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Tradingsignals B.V. beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 16: Onlineproducten

16.1. Tradingsignals B.V. verkoopt onlineproducten zoals handelssignalen, masterclasses/cursussen. Deze onlineproducten dienen om kennis te verschaffen omtrent de werking en kansen op financiële markt en alle daarbij behorende aspecten. De klant dient te allen tijde met een erkende financiële adviseur mogelijke acties in te schakelen en vragen om hulp bij het uit te voeren van eventuele acties.

16.2. Tradingsignals B.V. verkoopt onlineproducten zoals handelssignalen, masterclasses/cursussen. Acties die de opdrachtgever/ deelnemer neemt op basis van de informatie uit het onlineproduct zijn volledig voor zijn eigen rekening. Daarbij vallen de gevolgen van de acties van de opdrachtgever niet onder de aansprakelijkheid van Tradingsignals B.V. Tradingsignals B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gegeven informatie in het onlineproduct en de acties van de opdrachtgever/ deelnemer.

Artikel 17: Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van onlineproducten

17.1. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Tradingsignals B.V. kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

17.2. Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een onlineproduct zoals een masterclass of cursus op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, dan is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Tradingsignals B.V. en haar opdrachtgever onverkort van kracht.

17.3. In het geval van lopende of open onlineproducten is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

17.4. Bij onlineproducten zoals de 1 op 1 sessies, masterclasses en cursussen geldt als een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen, online via mollie of via een bankoverschrijving, bij Tradingsignals B.V. geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld op wijze vermeld op Tradingsignalen.com (info@Tradingsignalen.com). Tradingsignals B.V. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

Artikel 18: Herroepingsrecht
1.De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij Tradingsignals B.V. geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Omdat Tradingsignals B.V. de nakoming van de te leveren dienst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van De Klant, alsmede De Klant heeft verklaard dat De Klant daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht) op grond van artikel 6:230p sub g BW, beschikt de klant niet over een wettelijke bedenktijd c.q. herroepingsrecht. Lees ook onze herroepingsrecht pagina.

Herroepingsrecht geldt hierdoor wél op fysieke producten die per post worden verstuurd zoals rapporten, ALLEEN verstuurd per post. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Modelformulier voor ontbinding / herroeping wat u hier kunt downloaden.

Artikel 19: Toepasselijk recht

18.1 Op alle met Tradingsignals B.V. gesloten overeenkomsten alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing;

18.2. De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomst ter hand gesteld. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn de algemene voorwaarden tevens te raadplegen op de website www.Tradingsignalen.com.

18.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tradingsignals B.V.  is de abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen. Tradingsignals B.V. is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Abonnementen te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen in plaats van de onderhavige komen vanaf de datum van publicatie.

Deze voorwaarden zijn aangepast op 21 september 2023